Personuppgifter

För att kunna förvalta våra fastigheter
När du kontaktar oss via telefon, e-post eller fyller i ett formulär på vår webbplats använder vi dina uppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Vi använder också personuppgifter som lämnas i hyreskontrakt för att enklare kunna förvalta våra fastigheter.

Exempel på personuppgifter är namn och telefonnummer – samtliga personuppgifter behandlar vi enligt reglerna på Datainspektionens webbplats (GDPR). Vi är också ett kommunalägt bolag vilket innebär att meddelanden till oss blir allmänna handlingar som vi hanterar enligt offentlighets- och sekretesslagen, och arkivlagen.

Om du vill få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter ska du kontakta oss enligt nedan.