Hållbarhet

”De som bor och arbetar i våra fastigheter ska trivas, må bra och känna att de finns i en miljö som bidrar till något bättre.”
För oss på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är omtanken om vårt lokala samhälle och vår jord en naturlig del i vår vardag. De som bor och arbetar i våra fastigheter ska trivas, må bra och känna att de finns i en miljö som bidrar till något bättre. De globala målen för en hållbar utveckling är något som finns med oss i allt vi gör. När vi bygger nya hus, när vi utvecklar våra centrumanläggningar och när vi tillsammans med våra bostadshyresgäster gör satsningar i boendemiljöerna.

Vår verksamhet bedrivs hållbart och klimatsmart. Vi ställer höga krav på oss själva när vi förvaltar våra fastigheter i syfte att minska negativ miljöpåverkan. Vi ställer höga krav även på våra leverantörer – oavsett om det handlar om leveranser av städtjänster eller när vi bygger nya hus. Vi arbetar systematiskt med att utbilda våra hyresgäster inom miljöområdet. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag arbetar även aktivt med jämställdhetsfrågor.
De som blir leverantörer till oss måste använda material och kemikalier som har en mindre negativ miljöpåverkan. Vi ställer höga krav på våra leverantörer inom ekologisk hållbarhet men även inom t.ex. jämställdhetsarbete. Våra hyresgäster erbjuds möjlighet till full källsortering och tillsammans med lokalhyresgästerna driver vi arbetet längre genom överenskommelser om gemensamma satsningar för ökad medvetenhet.

Under de senaste åren har Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag investerat i solenergi inom det egna fastighetsbeståndet. Årligen producerar vi nu ca 250 000 kWh i vår solcellsanläggning i Gottsunda Centrum. Förutom solcellsanläggningen finns även solpaneler på Boule- och bollhallen i Gottsunda Centrum som värmer både luft och vatten för hallen.

Bolaget arbetar även aktivt med konvertering till LED inom fastighetsbeståndet och har endast fordon som inte använder fossila bränslen.

Vår centrumanläggning är en mötesplats för dem som bor och verkar i närområdet och Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag arbetar för att stärka den sociala sammanhållningen i området och i kommunen som helhet. Vi samverkar fortlöpande med andra offentliga och privata verksamheter för att minska segregeringen i samhället.
​​​​​​​
Bolaget strävar efter en långsiktigt hållbar ekonomi. Bolaget underhåller fastigheterna löpande enligt underhållsplaner. Renoveringar av bostadslägenheterna sker löpande och efter behov. Genom en hög närvaro i bostadshusen kan underhållsbehov identifieras tidigt och planeringen göras därefter. Renoveringar av bostäderna görs med enkel men god standard.
​​​​​​​
Miljöarbetet i bolaget följer kraven i ISO 14001:2015. Störst miljöpåverkan kommer från fastighetsbeståndets energianvändning samt materialval vid reparationer och nybyggnad. Det är också där, genom dialogen med hyresgästerna, de största insatserna för en bättre miljöpåverkan görs.