Accessibility tools

Verkställande direktör

”Anders B Lundh är sedan 2017 bolagets verkställande direktör”

Enligt aktiebolagslagen skall VD sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag fastställer årligen en VD-instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Där anges bland annat att VD ansvarar för att leda företagets verksamhet samt svara för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Sedan den 1 januari 2017 är Anders B Lundh bolagets verkställande direktör.

VD har bildat en ledningsgrupp med direkt underställda chefer. Ledningsgruppen sammanträder varannan fredag. Läs mer om bolagets ledning här.

Anders B Lundh
Verkställande direktör

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!