Accessibility tools

Styrelse

”Ägardirektiven för Uppsala Kommuns Fastighetaktiebolag fastställs av kommunfullmäktige”

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun. Styrelsen är politiskt sammansatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Styrelsens fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige. Styrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen och enligt de ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Årligen fastställer styrelsen en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens respektive verkställande direktörens åligganden samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. I styrelsen fattas beslut av större strategisk och ekonomisk betydelse. Principiellt viktiga ärenden tillställs kommunfullmäktige innan beslut fattas i bolagets styrelse.

Styrelsen fattar även beslut om bolagets affärsplan och man fastställer årligen instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger per år. Protokoll från bolagets styrelsemöten finns här.

Styrelsens presidium består av ordförande och vice ordförande biträdda av VD. Presidiet har ingen generell beslutsrätt utan är ett stöd till VD i dennes uppgifter. Styrelsen kan delegera enstaka frågor till presidiet.

Bolagets styrelse

Bedo Kaplan (S)

Ordförande

Gunnar Hedberg (M)

Vice ordförande

Jimmy Mattsson (S)

Ordinarie ledamot

Lars Magnusson (MP)

Ordinarie ledamot

Leif Hällström (L)

Ordinarie ledamot

Cia Gad-Böckman (S)

Suppleant

Dima Sarsour (S)

Suppleant

Helene Molund (M)

Suppleant

Nadja Boucheloukh (V)

Suppleant

Freija Carlstén (C)

Suppleant

JaNej
JaNej


Jag accepterar villkoren i felanmälanformuläret.
Jennie

Du kan också kontakta oss direkt, Klicka här!