Bolagsstyrning

”Bolagsorganen ska upprätthålla en väl fungerande bolagsstyrning och tillvarata ägarnas intressen i bolaget”
Bolagsstyrning är det regelverk som styr hur ett aktiebolag ska ägas och styras. Bolagsstyrning innefattar fyra centrala bolagsorgan: styrelse, verkställande direktör, revision och bolagsstämma.

Bolagsorganen ska upprätthålla en väl fungerande bolagsstyrning och tillvarata ägarnas intressen i bolaget. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag följer ägarnas direktiv samt den bolagsordning som beslutats av bolagsstämman. Varje år fastställer styrelsen bolagets affärsplan och budget med utgångspunkt i ägarnas krav och direktiv som de beskrivs i kommunens verksamhetsplan Mål och budget.

Läs mer om: