Om oss

”Vår drivkraft är att skapa naturliga mötesplatser för människor i våra stadsdelscentrum. Mötesplatser där man kan handla livsmedel, uträtta ärenden, äta och umgås.”
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är ett allmännyttigt fastighetsbolag som har till uppgift att bygga, äga, utveckla och förvalta centrumanläggningar, bostäder och lokaler inom Uppsala kommun. Bolaget ägs till 100 % av Uppsala kommun.
​​​​​​​
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärka den sociala sammanhållningen i kommunen. Vår drivkraft är att skapa mötesplatser för människor i våra stadsdelscentrum. Mötesplatser där man kan handla och umgås med sin familj och sina vänner.

Bolagets affärsidé:
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska på ett affärsmässigt sätt äga, förvalta och utveckla centrumanläggningar i stadsdels- och tätortscentrum inom Uppsala kommun. Centrumanläggningarna ska vara hållbara och trygga mötesplatser med lokaler för handel, kultur, kontor och bostäder.

Vår verksamhet bedrivs hållbart och klimatsmart. Vi ställer krav på både oss själva och leverantörer i alla nybyggnadsprojekt samt i drift och underhåll för att minska negativ miljöpåverkan.  Vi arbetar för att stärka den sociala sammanhållningen i kommunen och planerar för ökad jämlikhet och minskad segregering.

Bolaget etablerades i början av 1970-tal genom att Uppsala kommun tillsammans med byggnadsfirman Anders Diös bildade Fastighetsaktiebolaget Gottsunda Centrum. Det ursprungliga syftet med bolaget var att bygga en centrumanläggning som en del i utbyggnaden av den nya stadsdelen Gottsunda. Gottsunda Centrum var då Uppsalas största byggprojekt och centrumet, med sitt omfattande utbud och sin höga servicenivå, blev unikt i både Sverige och Europa.
I takt med att nya affärsområden tillkom och när Uppsala kommun löst ut Anders Diös, så ändrades bolagets namn till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. Stadsdelen Gottsunda är fortfarande bolagets viktigaste verksamhetsområde.
Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta logotyp